záruční, REKLAMAČNÍ a servisní podmínky

Záruční podmínky a reklamační řád zdravotnických prostředků (dále jen "ZP") a zařízení nabízených a dodávaných HOSPITAL ENGINEERING CZ divizí TECHNOLOGIES

1. Záruční a reklamační podmínky
Při dodržení pokynů na instalaci, obsluhu a údržbu poskytuje HOSPITAL ENGINEERING CZ záruku 12 měsíců na veškerý sortiment ZP a zařízení, tj. jak na práci servisního technika, tak i na výměnu náhradních dílů, a to v sídle společnosti HOSPITAL ENGINEERING CZ, pokud není dohodnuto jinak. V rámci záruky jsou kryté všechny vady funkční povahy v rámci běžného používání ZP nebo zařízení dodávaných společností HOSPITAL ENGINEERING CZ, pokud tyto nebyly používány v rozporu s předmětem užití, místem užití nebo návodem na obsluhu. Okamžikem převzetí ZP fyzicky nebo předávacím protokolem začíná běžet záruční doba. Záruční podmínky se řídí obchodním zákoníkem, kde v rámci smlouvy se zákazníkem může být rozsah garancí dohodou obou stran rozšířen nebo záruční doba prodloužena.
Výrobce zaručuje, že dodané zařízení nebo ZP odpovídá kvalitě a typu, který je uveden v objednávce nebo ve smlouvě, a který neobsahuje vady, které by mohly způsobit jeho nevhodnost pro použití, ke kterému je výslovně určen. Záruka na konstrukční vady je omezena na vady, které jsou způsobeny použitím chybného materiálu nebo konstrukčních problémů způsobených výrobcem. Záruka se nevztahuje na závady způsobené běžným opotřebením výrobku u částí, které jsou vystaveny rychlému a trvalému opotřebení. Záruka je platná za předpokladu, že výrobek byl řádně skladován a používán v souladu s pokyny výrobce uvedenými v návodu na použití a že závady nebyly způsobeny chemicky nebo elektricky. Kupující je povinen zkontrolovat úplnost výrobku a vady písemně reklamovat do 10 (deseti) dnů ode dne dodání výrobku a neúplný výrobek nesmí používat. Kupující musí písemně nahlásit vady zjištěné během používání výrobku nejpozději do konce záruční doby.
Kupující ztratí nárok na záruku, pokud úplnost výrobku nebyla nahlášena do 10 (deseti) dnů od dodání výrobku a pokud výrobek nebyl řádně skladován a používán v souladu s pokyny výrobce uvedenými v návodu na použití a že závady byly způsobeny chemicky nebo elektricky.
Po řádné reklamaci od kupujícího může společnost HOSPITAL ENGINEERING CZ: a) opravit vadné výrobky; b) v místě sídla kupujícího (DAP Incoterms 2010) zdarma poskytovat produkty stejného druhu a množství za vadné; c) vystaví dobropis ve prospěch kupujícího, za vrácený výrobek nebo jeho části, na částku rovnající se hodnotě uvedené na faktuře. V takovém případě může společnost HOSPITAL ENGINEERING CZ požadovat vrácení vadných produktů, které se stanou jeho majetkem. Není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, rozumí se, že veškeré operace technické pomoci spojené s výdaji budou podporovány výrobcem. V případě, že závady na produktech nevyplývají z odpovědnosti výrobce, budou náklady na opravu a výměnu účtovány a fakturovány kupujícímu. Náklady na dopravu nového výrobku nebo jeho části v délce trasy servis-zákazník-servis a výrobce-servis-výrobce hradí zákazník.

2. Omezení smluvních záručních podmínek
Společnost HOSPITAL ENGINEERING CZ si vyhrazuje právo omezit plnění záruky sjednané ve smlouvě se zákazníkem v případě, že bude zjevné, že ZP nebo zařízení není zákazníkem provozováno v souladu s jeho určením, je umístěno v podmínkách neodpovídajících jeho určení, je prokazatelně přetěžováno, jeho výběr byl v rozporu s technickými požadavky na provoz nebo nebyly dodrženy pokyny stanovené ve smlouvě nebo v návodu pro jeho obsluhu, provoz vč. předepsané údržby po dobu záruky.

3. Doklady o nabytí výrobku a záruční list
Kupní smlouva, smlouva o dílo nebo daňový doklad a objednávka/záruční list jsou doklady o nabytí ZP nebo zařízení od společnosti HOSPITAL ENGINEERING CZ a současně i dokladem o rozsahu sjednaných garancí a délky záruky. Pokud smlouva nebo oběma stranami potvrzená objednávka neobsahují záruční podmínky, platí záruční podmínky uvedené na záručním listu HOSPITAL ENGINEERING CZ nebo v bodě 1. těchto záručních podmínek. Záruční list se servisní knížkou se vystavuje na vyžádání zákazníka a HOSPITAL ENGINEERING CZ je povinen do něj vyplnit následující údaje:

 • typ výrobku
 • výrobní číslo nebo šarži
 • délku záruky (je-li jiná než 12 měsíců)
 • razítko a podpis prodejce
 • datum prodeje nebo uvedení výrobku do provozu

Pokud zákazník nepředloží po dobu záruční opravy potvrzení o zakoupení ZP nebo zařízení, ztrácí nárok na bezplatnou opravu.

4. Opravy v záruční a pozáruční době
V záruční době je oprávněn servisovat ZP dodávané HOSPITAL ENGINEERING CZ pouze servis HOSPITAL ENGINEERING CZ nebo jím pověřený smluvní partner.

Pokud se nedohodne společnost HOSPITAL ENGINEERING CZ se zákazníkem jinak, je zákazník povinen, k poskytnutí záruční opravy, doručit reklamovaný ZP na adresu servisního střediska společnosti HOSPITAL ENGINEERING CZ, současně s potřebnými doklady pro uznání záruky. V případě, že se jedná o závadu ZP nebo zařízení pevně spojeného s objektem nebo o ZP nebo zařízení svým rozměrem, váhou nebo povahou náročné na transport, realizuje HOSPITAL ENGINEERING CZ servisní výjezd k zákazníkovi, tzv. diagnostiku, kde servisní technik určí, zda se jedná o záruční nebo jinou opravu. V případě, kdy nebude možné závadu odstranit na místě, tj. při zjištění potřeby objednání náhradních dílů u výrobce ZP nebo zařízení, provede technik demontáž vadného dílu nebo ZP nebo zařízení a vyplní se zákazníkem servisní/montážní deník. V záruční době je lhůta opravy stanovena na 30 kalendářních dnů. Tato lhůta začíná běžet dnem doručení ZP nebo zařízení k reklamaci nebo dnem stanovení závady u klienta, na základě servisní zprávy technika. Lhůtu opravy je možné prodloužit o prodlení způsobené vyšší mocí nebo neúměrně dlouhým celním řízením, vázaným k dodávce náhradních dílů. Pokud smlouva nestanoví jinak, je servisní oprava vždy bezplatná, ale dopravné náhradních dílů nebo části či celého ZP nebo zařízení v délce trasy servis-výrobce-servis je hrazenou službou, jakož je hrazenou službou i servisní výjezd technika v ceně 12 Kč/km, účtovanou v délce trasy servis-zákazník-servis. Následná instalace náhradního dílu nebo montáž opraveného ZP nebo zařízení je již plně kryta bezplatnou zárukou. O provedené reklamační opravě nebo výměně celého ZP nebo zařízení bude sepsán zápis do montážního deníku nebo do záručního listu. Při přepravě ZP nebo zařízení zákazníkem i společností HOSPITAL ENGINEERING CZ platí ustanovení §3 Vyhlášky 62/2015 Sb., zejména, že ZP nebo zařízení musí být řádně zabaleno tak, aby byly dodrženy podmínky přepravy stanovené výrobcem a nesmí být vystaveno nepříznivým vlivům, aby nedošlo k jeho kontaminaci, poškození, odcizení, znehodnocení nebo záměnám.

Cena pozáruční opravy je dána úhradou cestovních výloh v ceně 12 Kč/km (servis-zákazník-servis) a hodinovou sazbou servisu nebo servisního technika u zákazníka, která je stanovena ve výši 1200 Kč/hod. Některé servisní zásahy vyžadují účast dvou servisních techniků, v tomto případě je cena druhého technika stanovena na 600 Kč/hod.
Na vykonanou pozáruční opravu, tj. na náhradní díly dodané servisem HOSPITAL ENGINEERING CZ je poskytována záruka 6 měsíců od data opravy.

5. Zapojení a uvedení do provozu
Zapojení a uvedení výrobku do provozu, stejně jako vyškolení obsluhy (v případě ZP nebo zařízení tuto službu vyžadujících), je službou hrazenou zákazníkem, kterou je nutné z důvodu budoucí záruky svěřit servisu HOSPITAL ENGINEERING CZ, není-li stanoveno jinak. V opačném případě ztrácí ZP nebo zařízení záruku, protože nelze garantovat odborné zapojení výrobku, a proto také v takovém případě společnost HOSPITAL ENGINEERING CZ nenese žádnou odpovědnost za jeho případné poškození. Vznikne-li reklamace z tohoto titulu, nemůže být uznána za záruční opravu a zákazník musí opravu v plné výši uhradit.

Výrobky, jejichž připojení je vyhrazeno pouze pracovníkům s předepsanou kvalifikací:

 • speciální média – technické plyny, radiaoktivní materiál apod.
 • elektrické spotřebiče, které nejsou vybaveny pohyblivým elektrickým kabelem zakončeným vidlicí musí instalovat výhradně technický pracovník společnosti HOSPITAL ENGINEERING CZ nebo jí pověřený smluvní partner, řádně kvalifikovaný pro konkrétní výkon činnosti.

V souladu s tímto ustanovením záručních podmínek společnost HOSPITAL ENGINEERING CZ neodpovídá za poškození vyvolaná neodbornou nebo chybnou instalací výrobku, chybným připojením ke zdroji, ani za opravy poruch způsobených nekvalitními zdroji a instalací, které neodpovídají technickým normám. Společnost HOSPITAL ENGINEERING CZ neodpovídá za možné škody způsobené osobám, zvířatům nebo věcem, které jsou přímým důsledkem nedodržení doporučení, uvedených v technických podmínkách zařízení, v návodu na jeho instalaci nebo v návodu k použití. Zákonná práva nejsou výše uvedeným ovlivněna.
Upozornění: Zhotovení přípojek – elektro, vodovodních, kanalizačních, plynových a jiných speciálních (např. technické plyny apod.) zabezpečuje na svoje náklady zákazník. Přípojky a instalace musí odpovídat platným technickým normám a bezpečnostním předpisům.

6. Výrobek nemůže být bezplatně opraven v rámci záruky:

a) pokud není předložen doklad o zakoupení výrobku

b) při nedodržení způsobu užívání a údržby výrobku, uvedeného v návodu na použití

c) při poškození nebo poruše výrobku vyplývající z následujících možností:

 • neodborná a nevhodná instalace výrobku a nevhodných zdrojů (např. tlak a kvalita vody, stlačený vzduch, plyn, elektrické přípojení a jištění, aj.)
 • preventivní údržba (např. výměna spotřebních součástek, čištění filtrů apod.)
 • předchozí opravy, modifikace výrobku, změny nebo nastavení neschválená výrobcem nebyla autorizována HOSPITAL ENGINEERING CZ
 • vady vyplývající z živelných událostí nebo použití výrobku v rozporu s jeho určením
 • poškození evidentně související (nebo nesoucí charakteristické znaky) s nesprávným napětím, zkraty nebo nestabilitou rozvodné sítě, stejně jako všechny vady související s nesprávným připojením)

d) při poškození nebo vadách estetických komponentů, nemajících vliv na funkčnost zařízení, jako jsou:

 • vady z důvodu transportního poškození, přemisťováním, nepřiměřenou provozní manipulací nebo nevhodnou údržbou (poškrábání, promáčknutí, praskliny, apod.)
 • vady a povrchová poškození nefunkčních estetických komponentů jako jsou madla, skla, ovládací spínače apod., které jsou důsledkem běžného opotřebení
 • změna barvy plastových komponentů (jedná se o běžný fyzikálně chemický jev po čase používání)
 • vady spotřebních materiálů, u kterých je doba životnosti daná charakterem součástky (žárovky a ostatní světelné zdroje; akumulátory; transformátory/měniče; předřadníky; pojistky; rukojeti; upgrade SW; vady systémů, na které je zařízení napojeno; vodní, vzduchové nebo prachové filtry; uhlíkové filtry všeho druhu; stejně jako ostatní spotřební materiál)
 • vady příslušenství způsobené nevhodnou manipulací nebo nepřiměřeným zacházením
 • náklady na všechna připojení (voda, plyn, elektrické přípojky)
 • doprava zařízení do dílenských prostor (v případě odmítnutí opravy u zákazníka)

e) ostatní:

 • při zásahu do výrobku nepovolanou osobou
 • náklady na poradenství a servisní asistenci v oblastech vysvětlení správného používání výrobku
 • všechny závady, které se neprojevily během návštěvy technika (náklady na cestu a zkoušení)
 • na zařízení používané pro jiné než stanovené použití nebo umístěné jinde, než v předepsaném prostředí
 • oprávněnost záruční opravy v případě umístění zařízení v prostředí, které po instalaci zařízení změnilo jen částečně původní charakter užívání bude posouzena individuálně na místě technikem a pro uznání nároku je směrodatná technická zpráva, zpracovaná technikem.

Garantem servisu na výrobky a zařízení dodávané prostřednictvím společnosti HOSPITAL ENGINEERING CZ na území České republiky je HOSPITAL ENGINEERING CZ, s.r.o. Značkový servis pro výkon záručních oprav, pozáručních oprav a oprav v prodloužené záruce na základě smluvního vztahu s HOSPITAL ENGINEERING CZ je prováděn výhradně certifikovanými servisními techniky.

Z pohledu servisu není podstatné, kde byl výrobek zakoupen. Všechny výrobky a zařízení mají při zabezpečování oprav stejnou prioritu. V případě zjištění jiného přístupu volejte prosím zákaznickou linku 736 611 961. Požadavek na vykonání opravy přijímá výhradně centrální dispečink divize SERVICES.
Kontakt na servis a on-line servisní formulář najdete na www. hospitalengineering.cz

Doporučujeme zákazníkům HOSPITAL ENGINEERING CZ využívat k opravám a instalacím výhradně servisní pracovníky HOSPITAL ENGINEERING CZ, kteří jsou certifikovanými, odborně vyškolenými techniky na zařízení příslušných značek a pro servisní činnosti používají odpovídající technické prostředky, přípravky a značkové náhradní díly.

Důležité upozornění pro zákazníky HOSPITAL ENGINEERING CZ:

Prodejce je povinen při prodeji výrobek na požádání zákazníka vybalit, prokázat jeho kompletnost, bezchybný stav a rovněž na požádání provést jeho instalaci, zprovoznění, zaškolení obsluhy a prakticky předvést jeho správné používání. Současně je na požádání povinen potvrdit záruční list. Dodatečné reklamace na mechanické poškození výrobku, případně jeho nekompletnost, nebudou uznány. Zákazník má povinnost uschovat všechny přepravní prvky (tyče, šrouby atd.), pokud jimi byl výrobek vybaven, a to po celou dobu záruky. Zákazník je povinen po dobu trvání záruční doby uschovat doklad o pořízení výrobku, tj. fakturu a záruční list nebo smlouvu, ve které je uvedeno datum nákupu nebo datum uvedení do provozu. Výrobky dodávané společností HOSPITAL ENGINEERING CZ, nebo jejími smluvními partnery jsou vybaveny záručním listem se servisní knížkou, jejíž předložení bude mechanikem požadováno před započetím opravy. Jakékoli úpravy výrobku v průběhu záruční doby nejsou dovoleny. Porušení tohoto ustanovení má za následek okamžitou ztrátu nároku na reklamaci a na záruční opravu.

V případě neopravitelnosti výrobku poskytuje společnost HOSPITAL ENGINEERING CZ službu přímé výměny výrobku u zákazníka. O podrobnostech bude zákazníka informovat servisní dispečink nebo přímo servisní technik.

 • Tyto záruční podmínky a reklamační řád společnosti HOSPITAL ENGINEERING CZ, s.r.o. byly aktualizovány dnem 1. ledna 2012 a byly řádně schváleny vedením společnosti HOSPITAL ENGINEERING CZ.

2012 © HOSPITAL ENGINEERING CZ, s.r.o., Palackého třída 1644/8, 612 00 Brno