Etický kodex HOSPITAL ENGINEERING CZ

Etický kodex formuluje soubor základních hodnot a přístupů k podnikání, kterým se řídí při výkonu své podnikatelské činnosti v kontextu společenských i osobních vztahů k lidem a okolnímu prostředí. Firma je reprezentována v liteře tohoto kodexu vlastníky, statutárními orgány a zaměstnanci, pro které jeho dodržování platí v celém rozsahu jeho znění:

Všeobecný respekt
HOSPITAL ENGINEERING CZ respektuje svobodnou vůli, postoje a projevy kohokoliv, pokud jsou v souladu s právními předpisy České republiky, obecnými morálními hodnotami, normami a pravidly správné a uznávané praxe, principy podnikatelské etiky a smluvními závazky. Rozpor v jejich dodržování vnímá jako impuls pro dialog, vedoucí k vysvětlení, pochopení a napravení názorových odlišností v duchu posílení výše uvedeného a je solidární při společném postupu proti všem, kdo výše uvedené porušují.

Důvěra – vztahy s odběrateli
HOSPITAL ENGINEERING CZ staví své vztahy s odběrateli na vzájemné důvěře, čestnosti a rovnosti a vyhýbá se možnému střetu zájmů tak, aby reprezentovala svůj obor podnikání, své dobré jméno jako i dobrou pověst svých obchodních partnerů. Proto svým odběratelům poskytuje vždy korektní a pravdivé informace, které jim umožní získat nebo udržet vlastní dobré jméno. HOSPITAL ENGINEERING CZ si je vědom důležitosti plnění smluvních závazků, především termínové přesnosti veškerých dodávek a jejich cenových ujednání, a proto přijímá pouze takové zakázky, které je schopna odborně a efektivně splnit vlastními kapacitami nebo s odpovídající odbornou asistencí na základě smluvních vztahů s ověřenými dodavateli. Naopak HOSPITAL ENGINEERING CZ odmítá zakázky, které by byly v rozporu se zásadami Všeobecného respektu a tímto etickým kodexem. HOSPITAL ENGINEERING CZ rovněž nepoužije při snaze realizovat prodej svých služeb žádné jiné prostředky, než jsou legitimně uznané obchodní metody a korupční praktiky jakéhokoliv druhu vnímá HOSPITAL ENGINEERING CZ jako porušení zásady Všeobecného respektu a považuje je za nepřípustné.

Poctivost – vztahy s dodavateli
Budování dodavatelské základny probíhá v souladu s pravidly obchodní soutěže a HOSPITAL ENGINEERING CZ vybraným dodavatelům garantuje veškerá smluvní ujednání i platební morálku, stejně jako důvěrnost informací o vzájemných obchodních vztazích. Dodavatel si je vědom důležitosti plnění smluvních závazků, především termínové přesnosti a kvality veškerých dodávek, stejně jako jejich cenových ujednání. Korupční praktiky jakéhokoliv druhu vnímá HOSPITAL ENGINEERING CZ za porušení zásady Všeobecného respektu a považuje je za nepřípustné.

Stabilita – vztahy se zaměstnanci
Vztahy k zaměstnancům zakládá HOSPITAL ENGINEERING CZ na úctě k důstojnosti každého člověka. HOSPITAL ENGINEERING CZ přijímá a zařazuje zaměstnance do výkonu jejich práce na základě jejich způsobilosti pro danou práci, a to bez jakékoliv politické, rasové, náboženské či národnostní diskriminace, bez ohledu na pohlaví, věk, stav nebo indispozice, které se nevztahují k pracovním úkolům. HOSPITAL ENGINEERING CZ garantuje pravidelné odměňovaní svých zaměstnanců za vykonanou práci formou řádné výplaty mezd ve sjednaných termínech. HOSPITAL ENGINEERING CZ usiluje o vytvoření zaměstnanecky vlídného pracovního prostředí a klimatu, a zaměstnanci se ve vztahu k majetku HOSPITAL ENGINEERING CZ zavazují nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy vlastníků a řádně hospodařit se svěřenými prostředky v zájmu ochrany majetku HOSPITAL ENGINEERING CZ, jako by byl jejich vlastní. Jakýkoliv osobní prospěch zaměstnance nebo rodinného příslušníka získaný z činnosti HOSPITAL ENGINEERING CZ nesmí být firmě zatajen a musí být zákonným způsobem přiznán. Zaměstnanci se zavazují dbát zásad bezpečnosti práce a dodržování, jako i plné využívání stanoveného fondu pracovní doby.

Loajalita – vztahy k orgánům státní správy, samosprávy a regionu
HOSPITAL ENGINEERING CZ bere při své podnikatelské činnosti v úvahu i zájmy širšího společenského prostředí včetně zájmů národních a regionálních, s orgány a institucemi státní správy nebo samosprávy komunikuje s využitím pravdivých a korektních informací a podílí se na podpoře kultury, sportu nebo aktivní angažovanosti ve prospěch potřebným.

Ohleduplnost – vztah k životnímu prostředí
HOSPITAL ENGINEERING CZ prokazuje trvalý zájem na zlepšování kvality životního prostředí a aktivně se podílí na odstraňování následků své podnikatelské činnosti. Průběžnou optimalizací technologických postupů a modernizací zařízení se snaží o minimalizaci vlivu nebo dopadů své činnosti na životní prostředí. Využívání ekologických nebo obnovitelných zdrojů energie, úsporné spotřebiče, třídění odpadu a dodržování emisních norem vozového parku jsou vnímány HOSPITAL ENGINEERING CZ jako samozřejmost, nikoliv povinnost.

Kolegialita – vztahy s konkurencí
HOSPITAL ENGINEERING CZ nepoškozuje reputaci konkurentů, nepoužívá nekalé praktiky porušující pravidla volné soutěže, v konkurenčním prostředí se chová čestně, suverénně a důsledně, chrání si své know-how a důvěrné informace a respektuje důvěrnost informací svých konkurentů. Nebrání se spolupráci s konkurencí ve prospěch klienta v duchu rovnocenného obchodního partnerství a za dodržení Všeobecného respektu a obsahu tohoto etického kodexu.

Profesionalita – dodržování systémů a norem a jejich ověřování
HOSPITAL ENGINEERING CZ se zavazuje nabízet výrobky a služby v požadované jakosti, bezpečnosti, šetrné k životnímu prostředí a rovněž se zavazuje provádět politiku plynulého zlepšování všech opatření k ochraně zdraví, bezpečnosti práce a životního prostředí s cílem dosahovat příznivějších parametrů než stanoví platné právní normy. Pro garanci maximálních záruk za kvalitu svých výrobků a služeb implementoval HOSPITAL ENGINEERING CZ Systém managementu jakosti ČSN EN ISO 9001, jako i ČSN EN ISO 14001 Systémy environmentálního managementu. HOSPITAL ENGINEERING CZ se aktivně podílí na rozvoji a udržení certifikace svých systémů tak, aby mohl dlouhodobě dosahovat prosperity v rámci principů udržitelného rozvoje.

2012 © HOSPITAL ENGINEERING CZ, s.r.o., Palackého třída 1644/8, 612 00 Brno